46187462
ENDESKPLNL
Zobrazit kategorie

Ochrana přírody

Obecná ochrana přírody a krajiny je zajišťována prostřednictvím zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, konkrétně jeho druhé části. V rámci obecné ochrany přírody a krajiny je zahrnuta:

• obecná ochrana území,

• obecná ochrana rostlin a živočichů,

• obecná ochrana neživé přírody.

Obecná ochrana území je zajišťována prostřednictvím územních systémů ekologické stability (ÚSES), významných krajinných prvků a ochrany krajinného rázu. Zařadit sem lze rovněž přechodně chráněné plochy.

Obecná ochrana rostlin a živočichů se vztahuje na veškeré druhy, které chrání před zničením, poškozováním a dalšími činnostmi, které by mohly vést k ohrožení těchto druhů na bytí. Specifickou součástí je ochrana volně žijících ptáků. Samostatně jsou před poškozováním a ničením chráněny dřeviny.

Obecná ochrana neživé části přírody a krajiny poskytuje ochranu jeskyním, přírodním jevům na povrchu, které s jeskyněmi souvisejí (např. krasové závrty, škrapy, ponory, vývěry krasových vod) a paleontologickým nálezům.

Obecná ochrana přírody a krajiny

ikona souboruZákon o ochraně přírody a krajiny

Ústřední seznam ochrany přírody

Ústřední seznam ochrany přírody (ÚSOP) soustřeďuje zřizovací a odbornou dokumentaci o zvláště chráněných územích (ZCHÚ), památných stromů, smluvně schráněných území a lokalit soustavy NATURA 2000, tj. evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí.

Regionální pracoviště

Správa CHKO Český ráj

Správa CHKO Jizerské hory a krajské středisko Liberec

Správa CHKO Kokořínsko

Odkazy

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Ministerstvo životního prostředí

Natura 2000  - soustava chráněných území evropského významu


 
Infocentrum Mladá Boleslav
Železná 107
293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 109 405
email: infocentrum@kulturamb.cz
 
EU
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load